Nacházíte se zde: Úvod » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem portálu je společnost Chata internet marketing s.r.o., se sídlem třída Palackého 205/6, CZ - 697 01 Kyjov, IČ 277 11 021, DIČ CZ27711021, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53712 (dále jen „portál“). Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny pobyty a další služby zprostředkované na internetových stránkách www.pampeliska.cz a www.chata.cz, případně na internetových stránkách dalších zprostředkovatelů nebo na jiných internetových stránkách (dále jen „web-portál“) s výjimkou affilate objektů jiných partnerů. Portál vystupuje jako zprostředkovatel smluvního vztahu mezi poskytovatelem objednané ubytovací kapacity – chaty, chalupy, penzionu, hotelu, rekreačního objektu aj. (dále jen „poskytovatel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“). Účastníky zprostředkovaného smluvního vztahu jsou poskytovatel a zákazník.

Pro rezervace a pobyty na PRÉVIO affilate objektech, tedy takových ubytovacích kapacitách, které jsou zprostředkovány formou affilate spolupráce partnerem Prévio s.r.o., platí obchodní podmínky tohoto partnera, které jsou uvedeny na https://www.hotel.cz/obchodni-podminky/. Objekty tohoto typu jsou jednoznačně identifikovány tak, že kód objektu začíná zkratkou PR (např. PR0104).

Pro rezervace a pobyty na BOOKING affilate objektech, tedy takových ubytovacích kapacitách, které jsou zprostředkovány formou affilate spolupráce partnerem Booking.com, platí obchodní podmínky tohoto partnera, které jsou k nalezení na www.booking.com. Objekty tohoto typu jsou jednoznačně identifikovány logem Booking.com v levé horní části obrazovky.

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká po vyplnění a odeslání elektronické „objednávky ubytování“ na webu zákazníkem a po zaslání elektronického „potvrzení objednávky“ portálem zákazníkovi. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že disponuje požadovanými informacemi o ubytování v plném rozsahu a že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými podmínkami portálu a souhlasí s nimi. Portál si vyhrazuje právo oznámit před potvrzením objednávky změnu údajů uvedených na webu. V případě odlišnosti těchto údajů a údajů v potvrzení objednávky jsou závazné údaje uvedené v potvrzení objednávky. Pro vzájemnou komunikaci se sjednává elektronická (e-mailová) forma komunikace. Oznámení učiněná uvedeným způsobem budou uznávána jako platná písemná oznámení.

3. Cena pobytu

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v potvrzení objednávky. Další služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě jejich výslovného uvedení. Případné slevy vyhlášené po potvrzení objednávky nezakládají právo zákazníka na takto zvýhodněnou cenu. V případě požadavku na jakoukoli slevu je zákazník povinen uplatnit tuto slevu před odesláním objednávky. V případě nároku na více slev je možné uplatnit jen jednu z nich. V některých případech nemusí cena pobytu zahrnovat doplňkové poplatky. Jedná se zejména o poplatek z pobytu, poplatky za parkování, poplatky za sportoviště, platby za energie, kauce apod. Informace o poplatcích je uvedena v doplňkových informacích na webu, stejně jako v potvrzení objednávky. Povinné poplatky, nezahrnuté v ceně pobytu, je zákazník povinen uhradit na místě poskytovateli. Portál nenese zodpovědnost za změnu výše poplatků uváděných v nabídkových materiálech oproti skutečným poplatkům vybíraným na místě poskytovatelem.

4. Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit cenu pobytu dle pokynů v potvrzení objednávky. Obvykle klient hradí předem jen prvotní zálohu v obvyklé výši 6-15 %, bez jejíž úhrady ve stanoveném termínu nedojde k potvrzení smluvního vztahu. Poskytovatel má rovněž právo předem požadovat po zákazníkovi úhradu zálohy, či celého doplatku. V některých případech, zejména u pobytů rezervovaných 2 a méně dnů před nástupem na pobyt, je celá platba hrazena přímo u poskytovatele. Nedodrží-li zákazník sjednané platební podmínky nebo nedostaví-li se zákazník na pobyt, nárok zákazníka na pobyt zaniká.

5. Změny

Dojde-li z objektivních důvodů před zahájením pobytu ke změně podstatných podmínek, může být zákazníkovi navržena jejich změna. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

6. Zrušení pobytu

Zákazník je oprávněn od objednaného pobytu kdykoli odstoupit prokazatelným doručením písemného odstoupení poskytovateli a následným zaplacením odstupného (stornopoplatku), jehož výše je stanovena poskytovatelem. Výše stornopoplatků konkrétního poskytovatele je zveřejněna u každé ubytovací kapacity a dále je prokazatelně zaslána při „potvrzení objednávky“. Zákazník je povinen před objednáním pobytu se s těmito stornopoplatky seznámit.

Prvotní záloha uhrazená zákazníkem na účet portálu, jejíž výše je rovna zprostředkovatelské provizi, je nevratná. Zákazník si může sjednat pojištění zrušení ubytování, tedy pojištění kryjící dle podmínek pojištění úhradu stornopoplatků (odstupného).

Obvyklá výše odstupného (stornopoplatku), pokud není individuálně upravena poskytovatelem, dle prokazatelného dne písemného doručení odstoupení je tato:
  • 46 a více dnů před 1. dnem pobytu ..... 0 % (prvotní rezervační záloha je nevratná)
  • 45 až 31 dnů před 1. dnem pobytu ..... 30 % z ceny pobytu po odečtení prvotní rezervační zálohy (prvotní rezervační záloha je nevratná)
  • 30 až 15 dnů před 1. dnem pobytu ..... 50 % z ceny pobytu po odečtení prvotní rezervační zálohy (prvotní rezervační záloha je nevratná)
  • 14 dnů až 1 den před 1. dnem pobytu nebo nenastoupení na pobyt ..... 100 % z ceny pobytu po odečtení prvotní rezervační zálohy (prvotní rezervační záloha je nevratná)

7. Nástup a realizace pobytu

Poukaz na pobyt obdrží zákazník elektronicky ihned po úhradě rezervační zálohy. Při nástupu se zákazník vždy prokáže Poukazem na pobyt. Bez předložení tohoto dokumentu není poskytovatel povinen zákazníka ubytovat. Jakékoli reklamace je zákazník povinen řešit přímo na místě s poskytovatelem. Portál poskytne zákazníkovi při reklamaci součinnost, nenese však za ni odpovědnost. Jestliže mezi smluvními stranami dojde ke sporu, je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Ochrana osobních údajů

Společnost Chata internet marketing s.r.o., IČO: 27711021, se sídlem třída Palackého 205/6, 697 01 Kyjov jakožto správce, zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy.

Za účelem plnění smlouvy jsou zpracovávány tyto osobní údaje zákazníků: (jméno, příjmení, emailová adresa, adresa bydliště, datum narození, IP adresa, cookies) a to na základě oprávněného zájmu.

Osobní údaje bude portál zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených portálem na základě smluv o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje bude portál zpracovávat po dobu 5 let.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných portálem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Zákazník má dále právo získat od portálu osobní údaje, které se zákazníka týkají a jež zákazník portálu poskytnul. Portál na základě žádosti zákazníka poskytne zákazníkovi údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost zákazníka poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

Portál nemá v úmyslu poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se zákazník, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů portálem a prohlašuje, že je zmocněn udělit a uděluje tento souhlas rovněž i za všechny osoby účastnící se pobytu. Tyto všeobecné podmínky portálu platí pro všechny pobyty uvedené na webu a vstupují v platnost dne 1.5.2021 s účinností na pobyty s nástupem po 1.5.2021. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.