Nacházíte se zde: Úvod » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky


1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem portálu je společnost Régio internet marketing s.r.o., se sídlem Purkyňova 649/127, CZ - 612 00 Brno - Medlánky, IČ 277 11 021, DIČ CZ27711021, zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 53712 (dále jen „portál“). Všeobecné podmínky jsou platné pro všechny pobyty a další služby zprostředkované na internetových stránkách, www.pampeliska.cz a www.chata.cz, případně na internetových stránkách dalších zprostředkovatelů nebo na jiných internetových stránkách (dále jen „web-portál“) s výjimkou affilate objektů jiných partnerů. Portál vystupuje jako zprostředkovatel smluvního vztahu mezi poskytovatelem objednané ubytovací kapacity – hotelu, penzionu, rekreačního objektu, chaty, chalupy aj. (dále jen „poskytovatel“) a zákazníkem (dále jen „zákazník“). Účastníky zprostředkovaného smluvního vztahu jsou poskytovatel a zákazník.

Pro pobyty na affilate objektech, tedy takových ubytovacích kapacitách, které jsou zprostředkovány formou affilate spolupráce partnerem Prévio s.r.o., platí obchodní podmínky tohoto partnera, které jsou uvedeny na https://www.hotel.cz/obchodni-podminky/. Objekty tohoto typu jsou jednoznačně identifikovány tak, že kód objektu začíná zkratkou PR (např. PR0104).

2. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká po vyplnění a odeslání elektronické „objednávky ubytování“ na webu zákazníkem a po zaslání elektronického „potvrzení objednávky“ portálem zákazníkovi. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že disponuje požadovanými informacemi o ubytování v plném rozsahu a že se podrobně seznámil s těmito všeobecnými podmínkami portálu a souhlasí s nimi. Portál si vyhrazuje právo oznámit před potvrzením objednávky změnu údajů uvedených na webu. V případě odlišnosti těchto údajů a údajů v potvrzení objednávky jsou závazné údaje uvedené v potvrzení objednávky. Pro vzájemnou komunikaci se sjednává elektronická (e-mailová) forma komunikace. Oznámení učiněná uvedeným způsobem budou uznávána jako platná písemná oznámení.

3. Cena pobytu

Cenou pobytu se rozumí cena uvedená v potvrzení objednávky. Další služby jsou zahrnuty v ceně pobytu pouze v případě jejich výslovného uvedení. Případné slevy vyhlášené po potvrzení objednávky nezakládají právo zákazníka na takto zvýhodněnou cenu. V případě požadavku na jakoukoli slevu je zákazník povinen uplatnit tuto slevu před odesláním objednávky. V případě nároku na více slev je možné uplatnit jen jednu z nich. V některých případech nemusí cena pobytu zahrnovat doplňkové poplatky. Jedná se zejména o rekreační poplatky, poplatky za parkování, poplatky za sportoviště, platby za energie, kauce apod. Informace o poplatcích je uvedena v doplňkových informacích na webu, stejně jako v potvrzení objednávky. Povinné poplatky, nezahrnuté v ceně pobytu, je zákazník povinen uhradit na místě poskytovateli. Portál nenese zodpovědnost za změnu výše poplatků uváděných v nabídkových materiálech oproti skutečným poplatkům vybíraným na místě poskytovatelem.

4. Platební podmínky

Zákazník je povinen zaplatit cenu pobytu dle pokynů v potvrzení objednávky. Obvykle klient hradí předem jen prvotní zálohu v obvyklé výši 15-20%, bez jejíž úhrady ve stanoveném termínu nedojde k potvrzení smluvního vztahu. Poskytovatel má rovněž právo předem požadovat po zákazníkovi úhradu zálohy, zejména u pobytů rezervovaných 21 a více dnů před nástupem nebo u pobytů s cenou přesahující 20.000 Kč. Doplatek je potom hrazen přímo u poskytovatele. V některých případech, zejména u pobytů rezervovaných 2 a méně dnů před nástupem na pobyt, je celá platba hrazena přímo u poskytovatele. Nedodrží-li zákazník sjednané platební podmínky nebo nedostaví-li se zákazník na pobyt, nárok zákazníka na pobyt zaniká.

5. Změny

Dojde-li z objektivních důvodů před zahájením pobytu ke změně podstatných podmínek, může být zákazníkovi navržena jejich změna. Zákazník má v takovém případě právo souhlasit se změnou či od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li zákazník písemným oznámením do 10 dnů ode dne doručení návrhu na změnu, má se za to, že se změnou souhlasí.

6. Zrušení pobytu

Zákazník je oprávněn od objednaného pobytu kdykoli odstoupit prokazatelným doručením písemného odstoupení poskytovateli a následným zaplacením odstupného (stornopoplatku), jehož výše je stanovena poskytovatelem. Výše stornopoplatků je zveřejněna a zákazník je povinen před objednáním pobytu se s těmito stornopoplatky seznámit. Prvotní záloha uhrazená zákazníkem na účet portálu, jejíž výše je rovna zprostředkovatelské provizi, je nevratná. Zákazník si může pomocí odkazu na portálu sjednat pojištění zrušení ubytování, tedy pojištění kryjící dle podmínek pojištění úhradu stornopoplatků (odstupného).

7.Nástup a realizace pobytu

Voucher (poukaz na pobyt) obdrží zákazník elektronicky zhruba 14 dnů před nástupem na pobyt, nejdříve však po úhradě požadované prvotní zálohy nebo celé platby, dle pokynů. Při nástupu se zákazník vždy prokáže voucherem. Bez předložení tohoto dokumentu není poskytovatel povinen zákazníka ubytovat. Jakékoli reklamace je zákazník povinen řešit přímo na místě s poskytovatelem. Portál poskytne zákazníkovi při reklamaci součinnost, nenese však za ni odpovědnost. Jestliže mezi smluvními stranami dojde ke sporu, je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

8. Závěrečná ustanovení

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů portálem v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a prohlašuje, že je zmocněn udělit a uděluje tento souhlas rovněž i za všechny osoby účastnící se pobytu. Zákazník rovněž souhlasí s využitím svého elektronického kontaktu k zasílání obchodních sdělení ze strany portálu. Tento souhlas může zákazník kdykoli v budoucnu odvolat. Tyto všeobecné podmínky portálu platí pro všechny pobyty uvedené na webu a vstupují v platnost dne 1.1.2016 s účinností na pobyty s nástupem po 1.1.2016. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost těchto podmínek.